Menurut Syech Bin Baaz: Kaum Wahhabiyyah adalah Pengikut Ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab


Banyak kalangan dari salafy wahaby yang merasa gerah atas penisbatan golongan (wahabi) mereka dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dikarenakan image yang miring tentang sekte ini, mereka sering bergonta-ganti nama, yang terakhir ini mereka menggunakan nama salafy. Namun, meskipun mereka berganti-ganti nama, namun tetaplah esensinya sama, yaitu sebagai pengikut doktrin Syech Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan tidak sedikit pula dari kalangan mereka yang berusaha untuk mencoba membelokkan fakta penisbatan wahhabi ini kepada tokoh lain yaitu Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum seorang tokoh khawarij dari abad 2 H.

Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan mereka:

“Mengenai fatwa Al-Lakhmi, maka yang dia maksudkan adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum dan kelompoknya, bukan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya. Hal ini karena tahun wafatnya Al-Lakhmi adalah 478 H, sedangkan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab wafat pada tahun 1206 H /Juni atau Juli 1792 M. Amatlah janggal bila ada orang yang telah wafat, namun berfatwa tentang seseorang yang hidup berabad-abad setelahnya. Adapun Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum, maka dia meninggal pada tahun 211 H. Sehingga amatlah tepat bila fatwa Al-Lakhmi tertuju kepadanya. Berikutnya, Al-Lakhmi merupakan mufti Andalusia dan Afrika Utara, dan fitnah Wahhabiyyah Rustumiyyah ini terjadi di Afrika Utara. Sementara di masa Al-Lakhmi, hubungan antara Najd dengan Andalusia dan Afrika Utara amatlah jauh. Sehingga bukti sejarah ini semakin menguatkan bahwa Wahhabiyyah Khawarij yang diperingatkan Al-Lakhmi adalah Wahhabiyyah Rustumiyyah, bukan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya.

Lebih dari itu, sikap Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap kelompok Khawarij sangatlah tegas. Beliau berkata –dalam suratnya untuk penduduk Qashim–: “Golongan yang selamat itu adalah kelompok pertengahan antara Qadariyyah dan Jabriyyah dalam perkara taqdir, pertengahan antara Murji`ah dan Wa’idiyyah (Khawarij) dalam perkara ancaman Allah Subhanahu wa Ta’ala, pertengahan antara Haruriyyah (Khawarij) dan Mu’tazilah serta antara Murji`ah dan Jahmiyyah dalam perkara iman dan agama, dan pertengahan antara Syi’ah Rafidhah dan Khawarij dalam menyikapi para shahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (Lihat Tash-hihu Khatha`in Tarikhi Haula Al-Wahhabiyyah, hal 117). Dan masih banyak lagi pernyataan tegas beliau tentang kelompok sesat Khawarij ini.” (Sumber: http://darussalaf.or.id/stories.php?id=130)

“Sebenarnya, Wahabi merupakan firqah sempalan Ibadhiyah khawarij yang timbul pada abad kedua hijriyah (jauh sebelum masa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab -ed), yaitu sebutan Wahabi nisbat kepada tokoh sentralnya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang wafat tahun 211 H. Wahabi merupakan kelompok yang sangat ekstrim kepada ahli sunnah, sangat membenci syiah dan sangat jauh dari Islam.” (Sumber:http://muslim.or.id/manhaj/wahabisme-versus-terorisme.html)

Meskipun mereka berusaha mengalihkan fakta penisbatan wahhabi kepada seorang tokoh khawarij Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum dengan menggunakan pendapat dari al-Lakhmi diatas, namun kenyataan berkata lain, sebab menurut Syekh Bin Baaz penisbatan Wahhabi sejatinya adalah ditujukan untuk para pengikut ajaran Syech Muhammad bin Abdul Wahhab bukan Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum seperti yang ditulis oleh Al-Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi Lc.

Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Syech Bin Baaz di dalam kitabnya Majmu’ Fatawa Wa Maqolat Mutanawwi’atun Juz 9 Halaman 230:

Penisbatan Wahhabiyyah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab oleh Syech Bin BaazArtinya yang saya beri tanda kotak merah:

“Al-wahhabiyah adalah penisbatan kepada syech al-imam muhammad bin abdul wahab (wafat 1206 H), Beliau adalah orang yang berupaya mengajak kepada jalan Allah Ta’ala di Najd.”
(Kitab ini dapat didownload di situs perpustakaan digital wahabi http://waqfeya.net/book.php?bid=1749)

Demikianlah apa yang disampaikan oleh Syech Bin Baaz tentang siapa jati diri sekte Wahhabiyyah ini, beliau menyatakan bahwa kaum wahhabiyyah adalah dinisbatkan kepada Syech Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi. Dan pernyataan beliau ini juga mengokohkan tentang pendapat memang benar bahwa Najd itu berada di Hijjaz bukan di Iraq, karena Syech Muhammad bin Abdul Wahhab berasal dari daerah Najd dan bukan berasal dari Iraq  (ingat tentang hadits bahwasanya Najd tempat munculnya Qarn asy-Syaithaan?)

Rasulullaah Shollallaah ‘alaih wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna yang berkata telah menceritakan kepada kami Husain bin Hasan yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar yang berkata [Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam] bersabda “Ya Allah berilah keberkatan kepada kami, pada Syam kami dan pada Yaman kami”. Para sahabat berkata “dan juga Najd kami?”. Beliau bersabda “disana muncul kegoncangan dan fitnah, dan disanalah akan muncul tanduk setan” [Shahih Bukhari 2/33 no 1037]

Dan sudah bukan rahasia lagi, bahwasanya awal mula lahirnya sekte wahhabiyyah ini diwarnai kekejaman demi kekejaman yang ditujukan kepada orang-orang dan ulama-ulama yang berseberangan dengan ajaran sekte ini. Rekaman sejarah kekejaman sekte ini banyak ditulis oleh ulama’-ulama’ ahlussunnah wal jama’ah, diantaranya adalah:

1. Syech Ahmad bin Muhammad ash-Shawi al-Maliki

Beliau menuliskannya di dalam karyanya Hasyiyah ash-Shawi ‘alaa Tafsiir al-Jalaalain, halaman 255, Tafsir ayat 7 dan 8 Surat Al-Fathir:

Saya tulis ulang teks yang bergaris bawah:

وقيل هذه الاية فى الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب و السنة ويستحلون بذالك دماء المسلمين وأموالهم, لما هو مشاهد الان فى نظائرهم وهم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون انهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون, استحوذ عليهم الشيطان, فأنساهم ذكر الله, اولئك حزب الشيطان, ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون, نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم

“Dikatakan, ayat ini turun terkait kaum khawarij yang telah mengubah ta’wilan Al Quran dan Sunnah, dan dengan itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Sebagaimana hal serupa juga kita saksikan saat ini, khususnya pada suatu kelompok yang ada di tanah Hijjaz, yang mana mereka dikenal dengan sebutan Wahhabi. Mereka mengira bahwa mereka berpijak di atas dalil yang kokoh. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Syaithon telah mengalahkan mereka, sehingga membuat mereka lupa dari mengingat Allah. Mereka itulah kelompok syaithon. Ketahuilah, sesungguhnya kelompok syaithon adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Kita memohon kepada Allah Yang Maha Mulia untuk membinasakan mereka.”

Catatan khusus mengenai kitab Hasyiyah ash-Shawi ini

Mengenai karya al-Imam Ahmad bin Muhammad ash-Shawi al-Maliki ini pada tahun 1420 H melalui penerbit Dar al-Kutub al-ilmiyyah, Beirut, Libanon, kaum salafy-wahabi berusaha melakukan tahrif/mengubah atas kitab ini dengan tujuan untuk menyembunyikan jati diri wahabi sebenarnya. 

Berikut ini adalah nukilan dari teks yang dipalsukan:
Hasyiyyah ash-Shawi ‘alaa Tafsir al-Jalalain (cetakan Dar al-Kutub al-ilmiyyah, Beirut, Libanon. Tahqiiq: Muhammad Abdul Salam Syahin)

هذه الأية نزلت فى الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة, ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم, استحوذ عليهم الشيطان, فأنساهم ذكر الله, اولئك حزب الشيطان, ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون, نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم

“Ayat ini turun terkait kaum khawarij yang telah mengubah ta’wilan Al-Quran dan Sunnah, dengan itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Syaithon telah mengalahkan mereka, sehingga membuat mereka lupa dari mengingat Allah. Mereka itulah kelompok syaithon. Ketahuilah, sesungguhnya kelompok syaithon adalah orang-orang yang merugi. Kitamemohon kepada Allah Yang Maha Mulia untuk membinasakan mereka.”

Perhatikanlah, bahwasanya kaum Salafy-Wahabi memotong/menghilangkan kalimat:

لما هو مشاهد الان فى نظائرهم وهم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون انهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون

Yang artinya: “Sebagaimana hal serupa juga kita saksikan saat ini, khususnya pada suatu kelompok yang ada di tanah Hijjaz, yang mana mereka dikenal dengan sebutan Wahhabi. Mereka mengira bahwa mereka berpijak di atas dalil yang kokoh. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah para pendusta.”

Jadi demi munutupi sejarah kekejian di masa awal-awal sekte ini dimunculkan, maka kalangan elit dari Wahabi melakukan tahrif atau pemalsuan atas kitab ulama’ ahlussunnah wal jama’ah ini.

2.  al-Imam ibn Abidin al-Hanafi

Salah seorang ulama di kalangan madzhab Hanafiyyah, al-Imam ibn Abidin al-Hanafi rahimahullah memberikan penjelasan khusus mengenai sekte Wahhabiyyah (pengikut ajaran Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi) yang tertuang di dalam kitab karya beliau  yang berjudul Hasyiyah Radd al-Muhtar ‘Ala ad-Durr al-Mukhtar (halaman 413). Disitu dijelaskan secara gamblang bahwasanya kaum pengikut Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi adalah Khowarij di masa kini.

Pembahasan tentang Pengikut Muhammad ibn Abdul Wahhab sebagai Golongan Khawarij di Zaman Kita

Adapun perkataan [“Mereka (khawaarij) mengafirkan para shohabat Nabi Shollallaah ‘alaih wa sallam”]; Aku memahami bahwasanya hal ini bukanlah syarat di dalam penamaan kelompok Khowarij, akan tetapi hal ini (penyebutan “khawarij”) menjelaskan bagi siapa saja bagi mereka yang  keluar dari barisan Sayyidinaa ‘Ali radhiyallaah ‘anhu, jika memang tidak demikian maka cukuplah dengan mengkafirkan siapa saja yang menyelisihi pendapat mereka, seperti halnya yang dapat ditemui di zaman kita saat ini, yaitu sekelompok pengikut Abdul Wahhab dari Nejd (Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi) yang menguasai secara paksa dua tanah suci (al-haramain) dan mereka mengaku-ngaku bermadzhabkan Hanbaliyyah, bahwasanya mereka menganggap kelompok mereka adalah muslimin yang sebenarnya, dan yang menentang kelompoknya adalah musyrikin. Oleh sebab itu mereka membolehkan membunuh (memerangi) kaum ahlussunnah wal jama’ah dan membunuh (memerangi) pula para ulama’ ahlussunnah wal jama’ah. Hingga kemudian Allah menghancurkan kekuatan mereka dan membumihanguskan tempat tinggal mereka hingga mereka dikuasai oleh balatentara orang-orang Islam, yaitu pada tahun seribu dua ratus tiga puluh tiga hijriyah (tahun 1233 H).


Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.

23 thoughts on “Menurut Syech Bin Baaz: Kaum Wahhabiyyah adalah Pengikut Ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab

  • anda ini asbun……(asal bunyi)

   g pernah baca bukunya muhammad bin abdul wahhab ngomong…….

   jadinya tong kosong nyaring bunyinya……

   baca dulu bukunya baru anda ngomong……..

   • ANDA INI YG TOLOL……BACA BUKU YG BENER,BUKU PALSU DIBACA, JADINYA SESAT…….BEGO DIPELIHARA…..MAKANYA PUNYA OTAK TUH DIPAKAI (SAMBIL TUJUK KE DENGKUL)

 1. Akeh kang apal Qur’an hadise,
  seneng ngafirke maring liyane,
  kafire dewek ndak digateake,
  yen isih kotor ati akale..

  • mang kamu tahu wahabi……..

   ngomong wahabi aja salah……… kok ngomong wahabi……

   penamaan wahabi aja salah? bagaimana bahas yang lain…..

   oalah le…le…..

   belajar dulu

 2. bginilah kalau orang orang yang hanya denger dari ustad nya,……… coba di baca bukunya……

  tidak segampang yang anda pikirkan mengkafirkan orang…. muhammad bin abdul wahhab juga dalam menghukumi orang tidak langsung keluar kata kata kafir melainkan beliau berijtihad terlebih dahulu……

  kita menghukumi seseorang tatkala kita lihat dzahirnya “nahnu nahkumu bidzawahir” sebagaimana dalam kaidah fikih tersebut…..

  metode dakwa muhammad bin abdul wahhab adalh nasehat kepada manusia untuk meninggalkan kesyirikan…. contoh:
  1. meminta minta pada kuburan
  2. meminta pertolongan kepada selain allah
  3. mempercayai tkhayul

  nah monggo di baca bukunya jangan asbun (asal bunyi)

  • WOYYY ORANG “SAWAH” (SALAFY WAHABI) , TUNJUKKAN DSINI BUKTINYA KLO BEDUL WAHAB BERIJTIHAD SEBELUM MEMVONIS KAFIR ,MUSYRIK,BID’AH KEPADA AMALAN SESEORANG, SAYA TANTANG ENTE….ANE TUNGGU………..MAKANYA JGN KEBANYAKAN MAKAN OMONGAN ULAMA SESAT WAHABI JADINYA BGINI GAK MAU TERIMA KENYATAAN YG SUDAH ADA JAUH SEBELUM ENTE MBROJOL DARI MAK ENTE….DARIMANA ENTE TAU NIAT SESEORANG ZIARAH DI KUBURAN ITU MEMINTA/MEMOHON KEPADA MAYYIT, ENTE DUKUN YE, PANTES SIH KLO ENTE DUKUN MAKANYA BSA KAFIR”IN ORG LAIN, SESUNGGUHNYA HANYA ALLAH SWT SAJALAH YG TAU ISI HATI SEORANG MANUSIA…..

   Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.

   قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِھِ فَرَبُّكُم اَعْلَمُ بِمَنْ ھُوَاَھْدَى سَبِیْلاً

   “Katakanlah (hai Muhammad): Biarlah setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing,karena Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih lurus (jalan yang ditempuhnya).” (Al-Isra’ :84) “

   koq hebat bnget ente bisa menhukumi saudara muslim sendiri dengan kata”, bid’ah, kafir,musyrik,syirik,haram, APAKAH RASULULLAH PERNAH melakukan seperti itu???? katanya mo ikutin sunnah rasulullah, tapi koq ente sendiri melecehkan rasulullah….nyadar donk klo masih punya otak buat berpikir…..

 3. sudah ketahuan dengan jelas kok, mereka yang anti salafy (yg kata mereka “wahabi”) kebanyakan pengidap penyakit TBC klinis (Takhayul, Bid’ah, Churofat) atau sepilis (sekularisme, pluralisme, liberalisme). Sifat mereka adalah suka mencari pembenaran bukan kebenaran.

 4. Memangnya sudah ada yang baca kitab karangan Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahab?
  karena memang ucapan Sheikh ibn Baz sangat benar bahwa Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahab itu “…adalah orang yang berupaya mengajak kepada jalan Allah Ta’ala di Najd.”

  Kitab TAUHID karangan Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahab sangat jelas mencerminkan orang yang seperti apa dia, dakwah seperti apa yg dibawanya
  *sudah ada kok ebook terjemahannya kalau mau cari..

  kalau belum pernah baca jelas tidak akan objektif dalam menilai suatu masalah.. 🙂

 5. sy sudah mmbaca buku kitab tauhid At Tamimi, dn buku tersebut sngt bgus, nmun shalafy tidak bisa menerima perbedaan pendapat terutama akidah, pdhl dngan dalil yg sama hnya penafsiran yg berbeda, sehingga menyatakan sesat selain pada golongannya yaitu shalafy/wahhabi/atsari yg terinspirasi dr syaikhul islam ibnu taimiyah, pdhl ibnu taimiyah sendiri tidak menolak akidah asyari walau bliau atsari, dn menolak ulama lain yg berbeda pndngn seperti ibnu athailah yg hidup sejaman dengan ibnu taimiyah bahkan mengkoreksi kesalahan ibnu taimiyah dlm maslh akidah mujassimiyah, dn menyatakan bermanhaj shalaf dngan merujuk pada imam nawawi dn ibnu hajar al asqalani, pdhl tidak sepenuhnya yaitu hnya mengambil ajaran yang sesuai dengan pemahaman mereka, bgitu juga menyatakan bermanhaj 4 imam, nmun tidak bermahzab 4 imam, lebih cenderung hambali

 6. Assalaamu’alaikum saudara2ku umat Muslim,
  Hati2 menuduh seseorang termasuk firkah yg sesat seperti kaum khawarij. Jika seseorang menuduh seorang Muslim kafir & ternyata tdk terbukti kekafirannya, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya (yang menuduh). Mengenai siapa yg dimaksud WAHABI, ada baiknya antum menyaksikan penjelasan seorang Ustadz di http://www.youtube.com/watch?v=dEay4BKanJM
  Barakallaahu fiikum

 7. “Hingga kemudian Allah menghancurkan kekuatan mereka dan membumihanguskan tempat tinggal mereka hingga mereka dikuasai oleh balatentara orang-orang Islam, yaitu pada tahun seribu dua ratus tiga puluh tiga hijriyah (tahun 1233 H)”

  ALLAH SWT menghancurkan “tempat tinggal mereka”….????
  tapi sekarang(1430-an H) kota Mekah dan Madinah masih dikuasai oleh orang2 yg kamu sebut sbg wahabi
  berarti tuduhan kamu ttg Muhammad bin Abdul Wahab tidak terbukti
  lha wong mereka masih menguasainya kok

  gimana ini

 8. tertulis syeikh ibn baz “Al-wahhabiyah adalah penisbatan kepada syech al-imam muhammad bin abdul wahab (wafat 1206 H), Beliau adalah orang yang berupaya mengajak kepada jalan Allah Ta’ala di Najd.”

  jelas skali ini tertulis.

 9. Saudaraku, anda menuduh org lain yg tidak sefaham dengan anda dengan sebutan wahabi. terus apa tujuannya dan apa untungnya ? anda membuat terminasi wahabi dgn cara anda sendiri terus apa juga tujuannya apa untungnya utk Islam, agama kita. Kalo anda mengatakan wahabi adalah pengikut Abdul Wahab bin Abdiirahman bin Rustum yg khawaritz dan sesat, mengapa anda suka menyetempel saudara anda sendiri sebagai orang sesat. Apakah perilaku dan pemahaman orang yang anda cap wahabi tsb benar2 seperti perilaku Abdul Wahab bin Rustum ? Kalo tidak mengapa anda memaksakannya ? Setelah itu apakah anda merasa puas, merasac menang, merasa bersih dihadapan Allah, apakah anda mengira Allah menyenangi perilaku seperti itu ?

 10. “wahabi” hanyalah pelebelan yang dipoles dengan tuduhan keji yang penuh kedustaan. tujuannya jelas untuk menghalangi manusia dari jalan kebenaran, membuat manusia lari dari dakwah tauhid wa sunnah karena bila tauhid wa sunnah tegak mereka (para pembenci wahabi) akan kehilangan berbagai kenyamanan hidup, kehilangan banyak kepentingan. tetaplah tegar di atas tauhid dan sunnah wahai saudaraku salafiyun, walaupun badai fitnah terus mendera. mereka para pembenci wahabi terus berinovasi dalam membuat tuduhan2 keji, tetapi semakin mereka kreatif semakin ketahuan belangnya. Allah lah yang menunjukkan kebenaran. Allahul musta’an…

 11. ونصر دعوته الإمام محمد بن سعود
  dan orang yang membantu perkembangan dakwahnya ialah muhammad bin su’ud
  dua pedangnya khawarij mulai pada zaman keduanya (muhammad ibnu abdil wahhab & muhammad ibnu su’ud) hingga sekarang
  Yang di promotori oleh british .
  Dalam rangka melengserkan dinast

Tinggalkan Balasan ke bima Batalkan balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s